Protikorupční linka

Tento webový formulář umožňuje předání oznámení o podezření na korupční jednání související s působností rezortu obrany. Svou funkcí tak plně nahrazuje dosavadní emailovou adresu korupce@army.cz, která je nejen rezortní, ale i občanské veřejnosti známa již od roku 2002 jako protikorupční linka. Schrána bude fungovat souběžně s tímto formulářem do konce roku 2015. Všem přijatým zprávám, ať už podepsaným či anonymním, bude věnována náležitá pozornost. Je zcela ponecháno na zvážení pisatele, zda poskytne své kontaktní údaje pro další komunikaci s ním.

Velký důraz je kladen na zachování anonymity oznamovatele. V systému u anonymních účtů nejsou logovány žádné informace, které by mohly vést k prolomení anonymity oznamovatele. Po podání oznámení je uživateli automaticky vygenerován anonymní uživatelský účet, kterým se může do portálu přihlásit. Přístupem pomocí tohoto účtu může získat další informace o podaném oznámení, např. zjistit v jakém stavu řešení se nachází apod. Další možností, kterou vygenerovaný účet poskytne, je možnost doplnění oznámení o další informace. Automaticky generovaný anonymní účet může sloužit i administrátorům systému v případě, kdy budou stát o další informace. Oznamovatel sám se však může rozhodnout, zda na žádost o dodatečné poskytování informací bude reagovat.

Při každém podání oznámení na podezření z korupčního jednání je automaticky vygenerován nový anonymní účet. Viditelnost oznámení je omezena pouze na tento anonymní účet. Jinými slovy – pomocí jednoho anonymního účtu je možné přistupovat pouze k jednomu příslušnému oznámení, byť by se jednalo o stejného oznamovatele.

/system/files/public/vyhodnoceni_provozu_protikorupcni_linky_za_rok_2018.pdf